Skip to main content

Reklama piwa

Znana i powszechnie lubiana ustawa o wychowaniu w trzeźwości wprowadza zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych. Jednak dla piwa robi wyjątek pod pewnymi warunkami. Jakimi? Zapraszam do dalszej części wpisu.

Zacznijmy jednak od początku. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości z reklamę alkoholu, uznaje publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych.

Z kolei za promocję alkoholu ustawa uznaje publiczną degustację napojów alkoholowych (o tym szerzej pisałem tu), rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi (podkładki, smycze, koszulki), organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych (wszelkie gratisy do czteropaków), a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych;

Generalnie zasada jest taka, reklama i promocja napojów alkoholowych na terenie kraju jest zabroniona. Wyjątkiem jest jednak piwo (stąd też ten wpis), ale pod ściśle określonymi warunkami.

Te określone warunki dotyczące zarówno reklamy jak i promocji piwa. Do przestrzegania przepisów (pod rygorem grzywny od 10.000 do 500.000 złotych) zobowiązany będzie zarówno zlecający kampanię reklamową (np. browar) jak i przyjmujący zlecenie (agencja reklamowa).

Ustawodawca zdecydował się na określenie czego reklama nie może być prowadzona:

 • w te­le­wizji, radiu, kinie i te­atrze między go­dziną 6:00 a 20:00;
 • na ka­se­tach wideo i in­nych no­śni­kach (DVD i BlueRay też);
 • w prasie mło­dzie­żowej i dzie­cięcej;
 • na okład­kach dzien­ników i cza­so­pism;
 • na słu­pach i ta­bli­cach re­kla­mo­wych i in­nych sta­łych i ru­cho­mych po­wierzch­niach wy­ko­rzy­sty­wa­nych do re­klamy (chyba że 20% po­wierzchni re­klamy zaj­mować będą wi­doczne i czy­telne na­pisy in­for­mu­jące o szko­dli­wości spo­życia al­ko­holu lub o za­kazie sprze­daży al­ko­holu ma­ło­letnim!)
 • przy udziale małoletnich.
ZUBR_dobrzewpasc_max
Podobne billboardy można znaleźć w każdym większym mieście, ostrzeżenie o szkodliwości zajmuje ponad 20% powierzchni reklamy, więc wszystko jest zgodnie z literą prawa.

Jednocześnie reklama i promocja nie może:

 • być kierowana do małoletnich;
 • przedstawiać osób małoletnich;
 • łączyć spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami (choć patrząc na sponsorowanie klubów piłkarskich przez duże browary można nabrać wątpliwości co do skuteczności tego zapisu);
 • zawierać stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązania konfliktów osobistych,
 • zachęcać do nadmiernego spożycia alkoholu;
 • przedstawiać abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób;
 • podkreślać wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego (nic dziwnego, że w Polsce nikt nie reklamuje RISów i porterów bałtyckich 😉 );
 • wywoływać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą oraz sukcesem zawodowym lub życiowym.

Ponadto ustawa zabrania (dotyczy nie tylko piwa, ale wszelkich napojów alkoholowych):

 • reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego (słynna łódka bols).
 • reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.
 • informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu (czyli w zasadzie nie dotyczy producentów piwa), w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego.
  ru-1-r-640,0-n-2137485hmsY
  Głównym polem działalności Grupy Żywiec są napoje poniżej 8% (porter bałtycki to tylko jakiś procent całej sprzedaży) stąd możliwe jest umieszczanie reklamy Żywca w logo Męskiego Grania.

  Jednakże informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18% alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej (tak właśnie jest z Męskim Graniem, gdzie słyszymy tegoroczna trasa Męskiego Grania, sponsorowana jest przez markę Żywiec.

 • zabrania się informowania o, innym niż określone powyżej, sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 • Zakaz określony w ust. 1 dotyczy również wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producentów, dystrybutorów lub handlowców napojów alkoholowych klientom detalicznym.

 

Jak widać reklama piwa została potraktowana dość liberalnie w stosunku do pozostałych alkoholi, ku niezadowoleniu producentów np. cydru.  Praktyka, zwłaszcza w zakresie sponsorowania wydarzeń sportowych jest jeszcze bardziej liberalna.  Browary nie mają więc powodów do narzekań.

 

One thought to “Reklama piwa”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.