BrowaryHandel piwem

Ułatwienia dla browarów kontraktowych i hurtowni od 2019 roku

Ułatwienia dla browarów kontraktowych i hurtowni od 2019 roku

Nieco bez echa, bez medialnego rozgłosu od stycznia 2019 roku wprowadzone zostały pewne uproszczenia dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie hurtowe, a więc co za tym idzie – dla browarów kontraktowych. Sprawdźmy na czym one polegają. 

Wszystko przez ustawę z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Art. 3 tejże ustawy w swej treści znowelizował w pewnym zakresie ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Najłatwiej będzie gdy wprost przytoczę tutaj fragmentu uzasadnienia projektu ustawy, dzięki czemu lepiej poznamy intencje jakie kierowały twórcom projektu oraz ustawodawcy.

Likwidacja urzędowego wzoru o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy oraz redukcja załączników do wniosku. Od teraz jedynym załącznikiem do wniosku będzie dowód uiszczenia opłaty:

Zjawisko nadmiernego formalizmu przy uzyskaniu ww. zezwoleń stanowi nieuzasadnioną barierę utrudniającą i opóźniającą rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej we wskazanym zakresie. Wymogi dołączania do wniosku decyzji inspekcji sanitarnej odnośnie spełniania warunków ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaświadczeń o niezaleganiu z uiszczaniem danin publicznych czy też dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do magazynu są nadmiernym obciążeniem dla przedsiębiorcy, niemającym istotnego wpływu na bezpieczeństwo obrotu.
Uchylenie w art. 9 ust. 4 ustawy nowelizowanej spowoduje, że wzór wniosku oraz wykaz załączników do wniosku nie będzie określany już w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki. Uchylając powyższy przepis, przyjęto, że nie ma dalszej konieczności formalnego publikowania samego wzoru wniosku o wydanie zezwolenia, ponieważ wszystkie wymogi, jakie spełniać powinien taki wniosek (jego treść oraz załączniki), określa w art. 9 ust. 3b i 3d nowelizowana ustawa. Każdy wniosek, bez względu na formę graficzną, złożony do właściwego organu, winien zostać rozpatrzony, o ile będzie zawierał elementy konieczne, wymienione w ustawie oraz dołączony do niego zostanie dowód wniesienia opłaty. Zdecydowano o dodaniu w ustawie nowelizowanej art. 9 ust. 3d, który uznaje dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia jako jedyny dokument, który należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Likwidacja obowiązku przedkładania umowy dot. lokalu – ograniczenie do złożenia oświadczenia o posiadaniu takiego tytułu.

Projektowana regulacja dokonuje zmiany przepisów ust. 3b w art. 9, określających niezbędne elementy wniosku o wydanie zezwolenia. Zmiany pkt 3 i 4 ww. ust. 3b mają charakter doprecyzowujący. Ponadto dodano w ust. 3b pkt 8 – regulujący konieczność złożenia oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z magazynu. Dotychczas przedsiębiorcy załączali do wniosku – na podstawie uchylanego rozporządzenia – m.in. kopie stosownych dokumentów, potwierdzających tytuł prawny, przy czym jedno zezwolenie mogło obejmować od kilku do kilkuset adresów, co generowało bardzo dużą liczbę załączanych dokumentów. Wystarczającym będzie złożenie jednego oświadczenia w tym zakresie. Zgodnie z dodanym ust. 3e oświadczenie to składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, tak aby tą zmianą nie zmniejszyć poziomu bezpieczeństwa obrotu.

Likwidacja konieczności składania corocznej informacji o wielkości sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym.

Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy nowelizowanej, jest m.in. przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. Niespełnienie tego warunku skutkować może cofnięciem zezwolenia przez organ zezwalający. Wymóg składania informacji o wielkości sprzedaży za poprzedni rok nie znajduje uzasadnienia w praktyce. Na ich podstawie nie jest możliwe oszacowanie faktycznej wielkości sprzedaży w odniesieniu do konkretnego zezwolenia, ponieważ w danym roku kalendarzowym przedsiębiorca może prowadzić działalność na podstawie dwóch zezwoleń, z których jedno jest ważne przez kilka miesięcy w danym roku kalendarzowym, a kolejne przez pozostałą jego część. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że obowiązek przedkładania informacji odnośnie wielkości sprzedaży napojów alkoholowych jest nadmiernym obciążeniem sprawozdawczym, niemającym znaczenia dla prawidłowego prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń. Informacje te nie są w praktyce weryfikowane i wykorzystywane przez organy do prowadzenia jakichkolwiek statystyk. W związku z powyższym zdecydowano o uchyleniu art. 94 pkt 1 ustawy nowelizowanej.

Likwidacja przesłanki co cofnięcia zezwolenia w postaci zalegania z podatkami, bądź składkami na ubezpieczenia społeczne.

Niezaleganie przez przedsiębiorcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych oraz wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych jest kolejnym warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń. Kwestie związane z regulowaniem należności publicznych zawarte zostały w aktach prawnych, za których wykonanie odpowiadają inne organy mające kompetencje kontrolne i przymuszające w tym zakresie. Spełnianie tego warunku lub jego egzekwowanie uregulowane jest w innych ustawach i nie ma powodu ponawiania go w przepisach ustawy nowelizowanej, tym bardziej, że sankcją za niespełnianie tego warunku jest w myśl ww. ustawy jedynie fakultatywne cofnięcie zezwolenia. W związku z powyższym zdecydowano o uchyleniu art. 94 pkt 6 ustawy nowelizowanej.

Likwidacja warunku „przestrzegania innych warunków określonych przepisami prawa”

Zniesienie warunku prowadzenia działalności polegającego na przestrzeganiu „innych warunków określonych w przepisach prawa” wydaje się być w pełni uzasadnione. Taka konstrukcja warunku jest niewłaściwa. Jest on niedookreślony, co jest sprzeczne z nurtem zmian prawa w zakresie uproszczeń w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej (przepis nie wyjaśnia przedsiębiorcy w sposób kompletny danego obowiązku). Nie ulega też wątpliwości, że przestrzeganie przepisów prawa jest obowiązkiem każdego. Biorąc pod uwagę powyższe, podjęto decyzję o uchyleniu art. 94 pkt 9 ustawy nowelizowanej.

Zniesienie obowiązku posiadania magazynu przeznaczonego do składowania napojów alkoholowych

Projektowana zmiana pkt 5 w art. 94 ustawy umożliwi prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi przedsiębiorcom, którzy nie korzystają ze stacjonarnych magazynów dostosowanych do przechowywania napojów alkoholowych, bo wszelkie czynności związane z obrotem wykonują zdalnie. Hurtownicy mogą zatem zamawiać napoje alkoholowe bezpośrednio u producenta (drogą elektroniczną, telefoniczną). Transport zamówionych towarów odbywa się bezpośrednio od producenta do przedsiębiorcy, prowadzącego sprzedaż detaliczną alkoholu, bez konieczności magazynowania. Przy takim rozwiązaniu logistycznym korzystanie ze stacjonarnego magazynu nie jest niezbędne.

Wprowadzenie możliwości uiszczenia opłaty jednorazowo.

Zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy nowelizowanej, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W praktyce zachodziła wątpliwość, czy przedsiębiorca może dokonać opłaty jednorazowo np. wpłacając całą opłatę w terminie do 31 stycznia. W celu wyeliminowania tej wątpliwości postanowiono jednoznacznie przesądzić, że jednorazowe dokonanie opłaty jest możliwe.

Podsumowując:

 1. Wystarczy oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do magazynu przeznaczonego na składowanie napojów alkoholowych, nie trzeba przedkładać do wniosku umowy, odpisu z ksiąg wieczystych etc.;
 2. Zniesiono urzędowy wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączników do wniosku;
 3. We wniosku podaje się wyłącznie adres magazynu przeznaczonego do składowania napojów alkoholowych, a nie miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a ponadto tylko wtedy gdy się z takiego magazynu korzysta (zniesienie obligatoryjnego posiadania magazynu);
 4. zniesienie obowiązku składania organowi sprawozdania o wielkości sprzedaży za rok poprzedni (uwaga: niektóre urzędy wskazują, że mimo wejścia w życie od początku 2019 roku nadal istnieje obowiązek złożenia sprawozdania za 2018 rok!)
 5. brak obowiązku posiadania magazynu (brak magazynu nie jest już podstawą do cofnięcia zezwolenia)
 6. zaleganie ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz podatkami także nie jest przesłanką do cofnięcia wniosku;
 7. możliwość jednorazowego uiszczenia opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy;

Mój komentarz:

Nie jest to często, gdy wprowadzone zmiany przepisów cieszą. Nie da się ukryć, że wprowadzone regulacje faktycznie w pewnych aspektach ułatwiają prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, a co za tym idzie otwieranie i prowadzenie browaru kontraktowego. Odformalizowanie procedury, zniesienie obowiązku przedkładania szeregu dokumentów, usunięcie zbędnych przepisów to wszystko zmiany na dobre. Także zniesienie obowiązku posiadania magazynu oceniam pozytywnie – bo zmiana ta odzwierciedla aktualne potrzeby. Jedyne czego żałuję, to to że nie zmieniono jednocześnie ustawy o bezpieczeństwie żywności. Jeśli bowiem ktoś chce korzystać z magazynu nadal będzie musiał uzyskać wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez Inspekcje Sanitarną.

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

6 komentarz

 1. Mam pytanie, czy firma posiadająca koncesję na hurtową sprzedaż alkoholu która oznaczyła we wniosku tylko jeden magazyn w którym będzie składować alkohol na podstawie umowy wynajmu czy może składować swój towar również w innych wyspecjalizowanych magazynach swój towar na podstawie umowy? Czy należy dopisać nowy magazyn do koncesji?

 2. “Transport zamówionych towarów odbywa się bezpośrednio od producenta do przedsiębiorcy, prowadzącego sprzedaż detaliczną alkoholu, bez konieczności magazynowania. Przy takim rozwiązaniu logistycznym korzystanie ze stacjonarnego magazynu nie jest niezbędne.”

  Czy oznacza to, że w przypadku własnej dystrybucji alkoholu przez sam browar kontraktowy magazyn jednak JEST wymagany, czy cała partia towaru może być przechowywana gdzie bądź, na vanie na przykład?.

   1. ..czyli jeżeli chcę z browaru odebrać 2 palety mojego zakontraktowanego piwa i sprzedać je do klientów w ciągu kilku dni prosto w vana bez rozładowywania go nigdzie po drodze, to nie muszę dysponować magazynem, zgadza się ? Zapis mówi o “zamawianiu produktu zdalnie, drogą elektroniczną, lub telefoniczną “. A co w przypadku odbioru osobistego przez browar kontraktowy?

    1. Proszę zauważyć, czego dotyczy ten wpis. Braku wymogu magazynu przy uzyskiwaniu zezwolenia na obrót hurtowy. Nie dotyczy zmiany w przepisach sanitarnych dot. magazynowania żywności. Odpowiadając na pytanie w tym, mam nadzieję, hipotetycznym przypadku – tam nie musi pan mieć magazynu, ale już van powinien być odebrany przez inspekcję sanitarną.

     Jeśli chodzi o drugą część pytania – to niestety nie rozumiem. Jeśli jednak prowadzi Pan browar kontraktowy to zachęcam do kontaktu mailowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.