Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych w drodze korespondencji mailowej jest Dawid Siedlecki, ul. Reja 13/13, 31-216 Kraków. Przedsiębiorca wskazuje, że do kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych służy następujący adres email: kontakt@dawidsiedlecki.pl

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy lub zamiar jej zawarcia, jak również prawnie usprawiedliwiony interes prawny Przedsiębiorcy i jego Klientów, tj. wykonanie działań w stosunku do klienta albo potencjalnego klienta lub przedstawiciela klienta albo przedstawiciela potencjalnego klienta Przedsiębiorcy w celu obsługi, negocjacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych wskazanych w treści korespondencji mailowej jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) określony powyżej.

 

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem korespondencji mailowej mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Przedsiębiorcą przy realizacji umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również przy realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu prawnego Przedsiębiorcy i jego Klientów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom stale współpracującym z Przedsiębiorcą przy realizacji w/w celów (m. in. kancelariom prawnym, doradcom podatkowym oraz innym podmiotom niezbędnym do realizacji w/w celów). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy między Przedsiębiorcą a Klientem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, bądź przez okres trwania negocjacji mających na celu zawarcie umowy z Przedsiębiorcą, i w obu przypadkach przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

Przedsiębiorca informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do przeniesienia danych do innego administratora. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Przedsiębiorcą lub realizacji umowy przez Przedsiębiorcą. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie tych celów, tj. realizację umowy lub zamiaru jej zawarcia.