Inne

Turystyka Piwna

TURSTYKAPIWAWzrost świadomości konsumentów piwa w Polsce prowadzi do chęci zobaczenia krajów o bogatszej niż Polska kulturze spożywania piwa – Niemiec, Czech, wysp Brytyjskich czy Belgi. Wraz za popytem pojawia się i podaż – ostatnio natknąłem się w sklepie na ulotkę reklamującą piwne biuro podróży. O tym właśnie będzie dzisiejszy wpis. Zapraszam!

Działalność gospodarcza związana z turystyką piwną może być prowadzona w dwóch następujących postaciach – organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. Trzecia możliwa forma – agent turystyczny nie będzie obiektem naszego zainteresowania. Zacznijmy od podstaw czyli od definicji

Organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną.

Pośrednik turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

Dla jasności trzeba wyjaśnić czym jest impreza turystyczna.  Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych impreza turystyczna to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Z kolei usługa turystyczna to usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. Dobrze, definicje mamy za sobą. Zobaczmy jakie przeszkody stawia ustawodawca przed przedsiębiorcami chcącymi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie turystyki piwnej.

Jeśli działalność gospodarcza będzie polegać na organizowaniu imprez turystycznych albo pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych to konieczne będzie uzyskanie wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Rejestr taki prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Marszałek dokonuje wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych na wniosek przedsiębiorcy, do którego należy dołączyć::

 1. oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów lub oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy (dotyczy przedsiębiorców zamierzających wykonywać usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty klientów tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi przyjmować na rachunek powierniczy).
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej organizatora i pośrednika turystycznego,
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Ad. 1: Umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowa ubezpieczenia na rzecz klientów powinna być wystawiona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Ad. 2: Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczeniu usług turystycznych jest zobowiązany spełniać następujące warunki:

 1. zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności:
  – pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,
  – zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
  – zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, przez:
  a) zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
  b) zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub
  c) przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy,
  jeżeli wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży
  marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na
  rachunek powierniczy;
 2. składać marszałkowi województwa oryginały lub potwierdzone przez podmioty, które je podpisały, odpisy kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej; przedsiębiorcy zaprzestający działalności gospodarczej są zwolnieni z tego obowiązku, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Co do pobierania przedpłat na poczet przyszłych imprez turystycznych lub przyszłych usług turystycznych, należy mieć na względzie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. 2013r., poz. 511) oraz z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. 2013r., poz. 510)

W przypadku organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, warunkiem wykonywania działalności jest posiadanie zabezpieczenia finansowego w formie opisanej powyżej i wysokości określonej w ww. rozporządzeniach Ministra Finansów. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń Ministra Finansów wysokość zabezpieczenia finansowego jest uzależniona m.in. od wysokości i terminów pobierania przedpłat od klientów na poczet przyszłych imprez turystycznych lub przyszłych usług turystycznych. W związku z powyższym przedsiębiorca ma prawo pobierać przedpłaty tylko zgodnie z zasadami określonymi w umowie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowie ubezpieczenia na rzecz klientów.

Pobieranie przedpłat niezgodnie z wysokością i terminem określonymi w umowie zabezpieczenia finansowego stanowi naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych  i może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych i o wykreśleniu przedsiębiorcy z ww. rejestru.

Z kolei prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru jest wykroczeniem. Zgodnie z kodeksem wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od daty tego zawieszenia podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Mimo silnego ruchu deregulacyjnego i sporych zmian w przepisach, prowadzenie działalności gospodarczej w branży turystycznej jest obarczone szeregiem poważnych wymagań. Wynika to z faktu powracającej co rok kwestii upadłości biur podróży i turystów, którzy pozostali sami sobie gdzieś na drugim krańcu świata. Choć branża turystyki piwnej ma o wiele mniejszą skalę i większość problemów, które dotykają branżę turystyczną piwnej turystyki nie dotyczącą. Może jakiś lobbing w Sejmie pozwoliłby na liberalizację przemysłów na wyspecjalizowanych przedsiębiorstw turystycznych takich choćby jak te, które zajmują się pokazywaniem piwoszom browarów w całej Europie.

Udostępnij

O autorze

Radca Prawny zajmujący się zagadnieniami z prawa alkoholowego, prawa podatkowego z zakresu produkcji alkoholu, prawa własności intelektualnej. Autor tekstów popularyzujących wiedzę prawną, nauczyciel akademicki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.